Strona główna

2018-06-26 15:16:06Ośrodek Kuratorski

Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym Mysłowicach powstał i nieprzerwanie działa od roku 1983. Zakres działania i organizację ośrodków kuratorskich oraz sposób wykonywania nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 października 2001 roku w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1294).

Do Ośrodka Kuratorskiego kierowani są nieletni na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2014.382).
 
Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach mieści się w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Mysłowicach – 41-412 Mysłowice ul. Wały 4.

Ośrodek Kuratorski czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00.
Kierownik Ośrodka Kuratorskiego: Pani Elżbieta Duch – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach, telefon: 32 31-74 126, e-mail: elzbieta.duch@myslowice.sr.gov.pl.

W ramach zajęć w Ośrodku Kuratorskim realizowana jest:
  • działalność profilaktyczno-resocjalizacyjna, wychowawcza (pomoc w odrabianiu zajęć domowych), edukacja informatyczna - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w sali informatycznej, zajęcia integracyjne, organizacja czasu wolnego – (gry i zabawy świetlicowe, zajęcia sportowe). Ośrodek posiada dobre zaplecze w postaci pomieszczeń i sprzętu sportowego, także filmy edukacyjne dotyczące profilaktyki w zakresie używania alkoholu czy środków odurzających wobec nieletnich;
  • działalność o charakterze terapeutycznym - w postaci zajęć plastycznych, organizacji konkursów, organizacji imprez okolicznościowych, organizacja wycieczek (m.in. wyjścia do kina).

Ośrodek Kuratorski prowadzi dożywianie uczestników zajęć.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich (Dz. U. 2009.107.894) nadzór na Ośrodkiem sprawuje sędzia wizytator – sędzia rodzinny Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Ostatnia kontrola – w czerwcu 2018 roku – oceniła działalność Ośrodka pozytywnie.