Strona główna

2022-06-15 15:19:53Biuro Obsługi Interesanta

p.o. Kierownika BOI: Małgorzata Kuc
pokój nr 108
tel. (32) 317-41-29
email: poi@myslowice.sr.gov.pl

- Zarządzenie Prezesa Sądu nr 35/22 z dnia 15 czerwca 2022 roku
- Załącznik nr 1 - Regulamin Punktu Obsługi Interesanta
- Załącznik nr 2 - Regulamin Czytelni Akt

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU 

NR  30/19

z dnia 12 września 2019 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 12/14 w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta.
 
 
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach Nr 12/14 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12/14

Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. nr. 427, z późn. zm.) oraz § 544a Zarządzenia nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31.12.2003 r.)

z a r z ą d z a m:

1. Utworzenie w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z dniem 1 grudnia 2014 roku Biura Obsługi Interesanta w skład, którego wchodzą:
- Punkt Obsługi Interesanta,
- Czytelnia akt,
- Biuro podawcze.
2. Szczegółowy zakres działania Punktu Obsługi Interesanta określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Zasady działania Czytelni akt określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Wykonanie zarządzenia polecam Kierownikowi Biura Obsługi Interesanta.
5. Zobowiązuję dyrektora oraz kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do udzielania pracownikom BOI wsparcia merytorycznego i udzielania niezbędnych informacji dla sprawnego i rzetelnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
REGULAMIN PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA
Sądu Rejonowego w Mysłowicach

1. Punkt Obsługi Interesanta powołany jest do obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
2. Punkt Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2 (po prawej stronie po wejściu do budynku – pok. 108).
3. Punkt Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów w poniedziałki od 7.30 do 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
4. Do zadań Punktu Obsługi Interesanta należy w szczególności:
  • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
  • informowanie o numerach kont bankowych Sądu,
  • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
  • informowanie o stanie sprawy na podstawie systemu informatycznego, terminach i miejsca rozpraw, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  • informowanie o prawach i obowiązkach strony i świadków,
  • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, tłumaczy przysięgłych, instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
  • udostępnianie adresów i telefonów niektórych instytucji pozasądowych.
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych.
5. Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.
6. Pracownicy Biura Obsługi Interesanta nie uzupełniają formularzy w imieniu interesanta.
7. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie.

Interesanci przyjmowani są na stanowiskach punktu obsługi interesantów usytuowanego w Sądzie, jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 31-74-129 (Kierownik BOI).
Można również się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: poi@myslowice.sr.gov.pl

Jednocześnie, na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr. 209, poz. 1243 z późn.zm.):
1. Sąd Rejonowy w Mysłowicach udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osobom uprawnionym w języku migowym.
2. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
3. Po dokonaniu zgłoszenia obsługa osoby uprawnionej zostaje zapewniona w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr. 127, poz. 721 i Nr. 171, poz. 1016).
5. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
Zgłoszenie winno być dokonane w Punkcie Obsługi Interesanta przy użyciu stosownego formularza (pobierz) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych:

e-mail: poi@myslowice.sr.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 30 /19 
Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach
 
 
REGULAMIN CZYTELNI AKT
Sądu Rejonowego w Mysłowicach
 
 
1. Przeglądanie akt sądowych przez osoby do tego uprawnione odbywa się w czytelni akt, która stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta (BOI). 
2. Czytelnia akt jest czynna w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, a w pozostałe dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w czytelni akt.
4. Akta przekazywane są do czytelni akt po stwierdzeniu przez kierownika właściwego sekretariatu wydziału lub upoważnionego przez niego pracownika, czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt oraz czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Po weryfikacji danych kierownik sekretariatu wydaje akta do czytelni, co jest równoznaczne z dyspozycją udostępnienia akt do przejrzenia (§ 9 ust. l pkt. 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - Dz.Urz.MS poz. 138).
5. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia do udostępnienia akt lub braku możliwości udostępnienia akt w ustalonym terminie kierownik sekretariatu wydziału lub upoważniony przez niego pracownik nie wydaje akt do BOI, o czym informuje pracownika BOI. 
6. Kierownik sekretariatu wydziału lub upoważniony przez niego pracownik wydaje BOI akta połączone w sposób zapewniający ich trwałość, kompletność i integralność, z ponumerowanymi kartami oraz z odpowiednio zabezpieczonymi, zszytymi i ponumerowanymi dowodami rzeczowymi, które znajdują się w aktach.
7. Akta sprawy udostępniane do czytelni są zaopatrzone w przytwierdzoną do okładki kartę przeglądową. Na karcie przeglądowej pracownik BOI odnotowuje datę, imię i nazwisko osoby, której akta są udostępniane oraz jej status (źródło uprawnienia).
8. Po zakończeniu przeglądania akt, nie rzadziej niż raz dziennie, pracownicy właściwych wydziałów odbierają akta z czytelni.
9. Zamówienia akt realizuje się niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie, przy czym zamówienia akt, które znajdują się w sekretariatach wydziałów, realizowane są w terminie od 2 do 3 dni roboczych, zaś zamówienia spraw archiwalnych w terminie od 3 do 5 dni roboczych. O dostępności akt w określonym terminie przeglądania akt  kierownik sekretariatu wydziału lub upoważniony przez niego pracownik informuje pracownika BOI. 
10. Akta udostępniane są w czytelni stronom, uczestnikom postępowania, pełnomocnikom procesowym, obrońcom, zaś za zgodą właściwego przewodniczącego wydziału osobom uprawnionym, o których mowa w art. 525 k.p.c. oraz w § 129 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141). Za zgodą Prezesa Sądu akta udostępniane są osobom, o których mowa w art. 156 § 1 zd. 2 k.p.k.
11. Akta do czytelni akt można zamawiać:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia.akt@myslowice.sr.gov.pl,
b) telefonicznie pod numerem 32 3174129, lub 
c) osobiście w BOI.
12. Przy składaniu zamówienia należy podać sygnaturę akt sprawy, wydział, w którym sprawa się toczy, oznaczenie stron postępowania, oznaczenie osoby, która składa wniosek wraz z określeniem roli procesowej lub innego uprawnienia do przeglądania akt, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, proponowany termin zapoznania się z aktami, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt.
13. Pracownik BOI telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście informuje o dacie i godzinie udostępnienia akt lub podaje przyczyny, dla których akta nie mogą być udostępnione.
14. Osoby oczekujące na akta zobowiązane są przebywać w holu przed pomieszczeniem BOI.
15. Akta są udostępniane zamawiającym przez pracownika BOI po okazaniu dowodu osobistego bądź innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz uprawnień do zapoznania się z aktami (odpowiednia legitymacja służbowa). Fakt udostępnienia akt do przeglądnięcia zostaje przez pracownika BOI odnotowany w wykazie „Ewidencja stron przeglądających akta w czytelni Sądu Rejonowego w Mysłowicach.” Wykazy prowadzone są oddzielnie dla poszczególnych wydziałów.
16. Zamawiający winien złożyć czytelny podpis w wykazie osób przeglądających akta, a wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
17. Osoby czytające akta są zobowiązane do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innym osobom. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów.
18. W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu, po uzyskaniu zgody pracownika BOI.
19. Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia osobie obsługującej czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.
20. Zabrania się nanoszenia jakichkolwiek adnotacji, znaków, podkreśleń w aktach (w tym także ołówkiem).
21. Dane zawarte w aktach sprawy podlegają ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.). Interesanci zobowiązani są do przestrzegania norm wynikających z powołanych przepisów.
22. Interesanci mają prawo do zamawiania więcej niż jednych akt, przy czym akta udostępniane są do wglądu pojedynczo. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej czytelnię. W przypadku akt wielotomowych jednego dnia czytelnia udostępnia do wglądu maksymalnie 6 tomów akt, przy czym do wglądu przekazuje się maksymalnie dwa tomy.
23. Korzystanie z aparatu fotograficznego do sporządzania kopii akt sprawy przez strony, uczestników postępowania, pełnomocników procesowych i obrońców możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika czytelni. O korzystaniu z takiego urządzenia czyni się wzmiankę w karcie przeglądowej. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 525 k.p.c. oraz w § 129 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych mogą sporządzać odpisy akt sprawy za pomocą aparatu fotograficznego za zgodą przewodniczącego właściwego wydziału. Sporządzenie odpisów z akt sprawy przy pomocy aparatu fotograficznego przez osoby, o których mowa w art. 156 § l zd. 2 k.p.k. możliwe jest za zgodą Prezesa Sądu.
24. Samodzielne utrwalanie obrazu dokumentów znajdujących się w dołączonych do akt sądowych aktach innych sądów, instytucji i podmiotów oraz w dołączonych aktach Sądu Rejonowego w Mysłowicach (akt związkowych), w których osoba przeglądająca nie jest stroną, jest niedozwolone. W razie zgłoszenia zamiaru korzystania z urządzenia utrwalającego obraz pracownik BOI odbiera akta związkowe na czas sporządzania fotokopii.
25. BOI przyjmuje opłacone wnioski o sporządzenie kserokopii akt, które przekazuje do wykonania właściwemu wydziałowi. Wydział przekazuje sporządzone kserokopie do BOI w celu ich wydania chyba, że wniosek obejmował przesłanie tych dokumentów pocztą.
26. Czytelnia nie udostępnia akt i materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania regulują odrębne przepisy.
27. Zabronione jest wynoszenie akt poza czytelnię.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------