Strona główna

2018-03-23 14:51:26Biuro Obsługi Interesanta

Kierownik BOI: Teresa Wagner-Tomaszewska
pokój nr 108
tel. (32) 317-41-29
email: poi@myslowice.sr.gov.pl
 

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12/14

Prezesa Sądu Rejonowego w Mysłowicach
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. nr. 427, z późn. zm.) oraz § 544a Zarządzenia nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z dnia 31.12.2003 r.)

z a r z ą d z a m:

1. Utworzenie w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach z dniem 1 grudnia 2014 roku Biura Obsługi Interesanta w skład, którego wchodzą:
- Punkt Obsługi Interesanta,
- Czytelnia akt,
- Biuro podawcze.
2. Szczegółowy zakres działania Punktu Obsługi Interesanta określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Zasady działania Czytelni akt określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Wykonanie zarządzenia polecam Kierownikowi Biura Obsługi Interesanta.
5. Zobowiązuję dyrektora oraz kierowników wszystkich komórek organizacyjnych do udzielania pracownikom BOI wsparcia merytorycznego i udzielania niezbędnych informacji dla sprawnego i rzetelnego prowadzenia obsługi interesantów w Sądzie.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA
Sądu Rejonowego w Mysłowicach

1. Punkt Obsługi Interesanta powołany jest do obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
2. Punkt Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2 (po prawej stronie po wejściu do budynku – pok. 108).
3. Punkt Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów w poniedziałki od 7.30 do 18.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
4. Do zadań Punktu Obsługi Interesanta należy w szczególności:
  • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów,
  • informowanie o numerach kont bankowych Sądu,
  • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
  • informowanie o stanie sprawy na podstawie systemu informatycznego, terminach i miejsca rozpraw, kierowanie do właściwych sal rozpraw,
  • informowanie o prawach i obowiązkach strony i świadków,
  • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, tłumaczy przysięgłych, instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
  • udostępnianie adresów i telefonów niektórych instytucji pozasądowych.
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych.
5. Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.
6. Pracownicy Biura Obsługi Interesanta nie uzupełniają formularzy w imieniu interesanta.
7. Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie.

Interesanci przyjmowani są na stanowiskach punktu obsługi interesantów usytuowanego w Sądzie, jak również telefonicznie pod numerem telefonu: 32 31-74-129 (Kierownik BOI).
Można również się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: poi@myslowice.sr.gov.pl

Jednocześnie, na podstawie art. 9 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr. 209, poz. 1243 z późn.zm.):
1. Sąd Rejonowy w Mysłowicach udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się osobom uprawnionym w języku migowym.
2. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.
3. Po dokonaniu zgłoszenia obsługa osoby uprawnionej zostaje zapewniona w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr. 127, poz. 721 i Nr. 171, poz. 1016).
5. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia się osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.
Zgłoszenie winno być dokonane w Punkcie Obsługi Interesanta przy użyciu stosownego formularza (pobierz) co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych:

e-mail: poi@myslowice.sr.gov.pl

REGULAMIN CZYTELNI AKT
Sądu Rejonowego w Mysłowicach


1. Z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadza się zasadę, że przeglądanie akt sądowych przez osoby do tego uprawnione odbywa się w czytelni akt.
2. Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się w czytelni akt stanowiącej integralną część Biur Obsługi Interesanta.
3. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu prze kierownika właściwego sekretariatu wydziału czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt, oraz czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Po weryfikacji danych kierownik sekretariatu wydaje akta zszyte i ponumerowane do czytelni, co jest równoznaczne z dyspozycją udostępnienia akt do przejrzenia (§ 9 ust.1 pkt. 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS Nr 5 poz.22 z późn. zm.)
3.1. Akta sprawy udostępniane do czytelni winny być zaopatrzone w kartę przeglądową, przytwierdzoną do okładki. Na karcie przeglądowej pracownik BOI odnotuje datę, osobę oraz jej status.
3.2. Po zakończeniu przeglądania akt, pracownicy właściwych Wydziałów odbierają akta z czytelni, co najmniej raz dziennie.
4. Akta spraw znajdujące się w sekretariatach wydziałów lub archiwum udostępniane są w miarę możliwości niezwłocznie. Akta spraw, których udostępnienie w danym momencie nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika BOI z właściwym sekretariatem wydziału.
5. Czytelnia akt czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 – 15.00, z zastrzeżeniem, iż ostatnie akta udostępniane są o godz. 15. oraz z zastrzeżeniem przerw zarządzonych przez pracowników BOI.
6. Akta udostępniane są w czytelni stronom, uczestnikom postępowania, pełnomocnikom procesowym, obrońcom, zaś za zgodą właściwego przewodniczącego wydziału osobom uprawnionym, o których mowa w art. 525 kpc oraz w § 94 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Za zgodą Prezesa Sądu akta udostępniane są osobom o których mowa w art. 156 § 1 zd. 2 kpk.
7. Akta do czytelni akt można zamawiać:
- drogą elektroniczną na adres e-mail: czytelnia.akt@myslowice.sr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 32 31-74-129 lub osobiście w BOI;
8. Przy składaniu zamówienia należy: podać sygnaturę akt sprawy, wydział w którym sprawa się toczy, oznaczenie stron postępowania, oznaczenie osoby, która składa wniosek wraz z określeniem roli procesowej lub innego uprawnienia do przeglądania akt, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, proponowany termin zapoznania się z aktami, a w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt.
9. Pracownik BOI telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście informuje o dacie i godzinie udostępnienia akt lub podaje przyczyny dla których akta nie mogą być udostępnione.
10. Osoby oczekujące na akta zobowiązane są przebywać w holu przed pomieszczeniem BOI.
11. Akta osobom uprawnionym - zamawiającym – udostępniane są przez pracownika BOI po okazaniu dowodu osobistego bądź innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz uprawnień do zapoznania się z aktami (odpowiednia legitymacja służbowa). Fakt udostępnienia akt do przeglądnięcia zostaje przez pracownika BOI odnotowany w wykazie „Ewidencja stron przeglądających akta w czytelni Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Wykazy prowadzone są oddzielnie dla poszczególnych wydziałów.
12. Interesanci winni złożyć czytelny podpis w wykazie osób przeglądających akta, a wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
13. Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innym osobom. Na terenie czytelni nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, spożywać posiłków i napojów.
14. W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu po uzyskaniu zgody pracownika BOI.
15. Interesanci mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt oraz zgłoszenia osobie obsługującej czytelnię zauważonych uszkodzeń akt.
16. Zabrania się nanoszenia jakichkolwiek adnotacji, znaków, podkreśleń w aktach (w tym także ołówkiem).
17. Dane zawarte w aktach sprawy podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 02 Nr 101 poz. 926 ze zm.) i interesanci zobowiązani są do przestrzegania norm wynikających z powołanej ustawy.
18. Interesanci mają prawo do zamawiania więcej niż jednych akt, przy czym do wglądu akta udostępniane są pojedynczo. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant zwraca akta dotychczas przeglądane i pobiera kolejne akta od osoby obsługującej czytelnię. W przypadku akt wielotomowych, jednego dnia czytelnia udostępnia do wglądu maksymalnie 6 tomów akt, przy czym do wzglądu przekazuje się maksymalnie dwa tomy.
19. Korzystanie z aparatu fotograficznego do sporządzania kopii akt sprawy przez strony, uczestników postępowania, pełnomocników procesowych, obrońców, możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika czytelni, który o tym fakcie czyni wzmiankę w karcie przeglądowej. Osoby uprawnione, o których mowa w ar. 525 kpc oraz w § 94 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, mogą sporządzać odpisy akt sprawy za pomocą aparatu fotograficznego za zgodą Przewodniczącego Wydziału. Sporządzenie odpisów z akt sprawy przy pomocy aparatu fotograficznego przez osoby, o których mowa w art. 156 § 1zd. 2 kpk możliwe jest za zgodą Prezesa Sądu.
20. Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje opłacone wnioski o sporządzenie kserokopii akt, które przekazuje do wykonania właściwemu wydziałowi. Wydział przekazuje sporządzone kserokopie do Biura Obsługi Interesantów celem ich wydania chyba, że wniosek obejmował przesłanie tych dokumentów pocztą.
21. Czytelnia nie udostępnia akt i materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania regulują odrębne przepisy.
22. Zabronione jest wynoszenie akt poza czytelnię.


Zarządzenie z dnia 13 lipca 2017 roku dokonujące zmian w regulaminie czytelni akt.


Wzory pism:

I Wydział Cywilny:
II Wydział Karny:
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
IV Sąd Pracy:
VI Wydział Wykonawczy: