Strona główna

2021-06-30 10:54:09V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału: Referendarz Sądowy Ewa Kubacka

pokój nr 109
Przewodniczący wydziału przyjmuje strony w każdy czwartek od godz. 12:00-13:00.

Referendarz Sądowy:
 
Joanna Rębacz
Łukasz Prochownik
Agata Rapka

Kierownik Sekretariatu: Emilia Świdzińska
pokój nr 110-112
tel. (32) 317-41-09
fax.: (32) 317-41-33
email: ksiegi.wieczyste@myslowice.sr.gov.pl
 

Czytelnia Ksiąg Wieczystych ( pokój nr 107, telefon (32) 317-41-45):
 
W sprawie wydawania wniosków wieczystoksięgowych i odpisów z ksiąg wieczystych można zgłaszać się osobiście w pokoju nr 107, a informację telefoniczną można otrzymać pod numerem tel. 32 317-41-45.

Zgodnie z regulaminem czytelni akt Sądu Rejonowego w Mysłowicach zamówienia spraw realizuje się niezwłocznie, przy czym zamówienia spraw znajdujących się w sekretariacie wydziału realizowane są w terminie 2 do 3 dni roboczych, a zamówienia spraw archiwalnych w terminie 3 do 5 dni roboczych.

Właściwość rzeczowa : zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mysłowicach


PRZYKŁADOWE WSKAZANIE WNIOSKÓW ROZPOZNAWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH:

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie

   1. Umowy:
 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • darowizny,
 • zniesienia współwłasności,
 • działu spadku

   2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:

 • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 • wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego z księgą wieczystą z rzeczywistym stanem prawnym
   3. Decyzji administracyjnych:
 • wywłaszczeniu,
 • rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.
II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:
 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego
III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:
 • służebności
 • użytkowania
 • hipoteki
 • spółdzielczego prawa do lokalu

IV. Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

V. Wnioski o ujawnienie:

 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.
INFORMACJE DODATKOWE:
Odpisy z ksiąg wieczystych wydawane są przez Ekspozyturę Centralnej Informacji (ECI)funkcjonującą przy V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach - pokój nr 107 :

Poniedziałek: 11:00 - 17:00
Wtorek-Piątek: 8:00 - 15:00

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych możliwe jest:

a/ osobiście w ECI, która dysponuje odpowiednio przygotowanymi stanowiskami komputerowymi

b/ przez Internet za pomocą Modułu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl, Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych)

Przeglądanie treści ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

Wydruk treści księgi wieczystej z Modułu Dostępu do Centralnej Bazy danych Ksiąg Wieczystych nie potwierdzony przez ECI nie stanowi odpisu z księgi wieczystej.

Wnioski o wypisy w księgach wieczystych(w tym założenie księgi wieczystej) przyjmowane są przez Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych (pokój 107)

Formularze wniosków oraz sposoby składania wniosków

Wniosek o odpis z księgi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy złożyć osobiści lub listownie na obowiązującym formularzu. Formularze dostępne są w siedzibie ECI (pokój 107) oraz na
stronie internetowej.

Wniosek o odpis z księgi wieczystej składany listownie należy adresować na Centralną Informację Ksiąg Wieczystych ( 00-454 Warszawa ul. Czerniakowska 100)

Wniosek o wpis w księdze wieczystej składany listownie należy zaadresować na V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach

Opłaty za odpis/ wpisy w księgach wieczystych

Do wniosku o odpis z księgi wieczystej/wpis w księdze wieczystej należy dołączyć dowód wpłaty.

Opłatę można uiścić w
Kasie tut. Sądu lub przelewem bankowym na konto:

NBP Oddział Katowice
92101012123059162231000000

z dopiskiem:
opłata za odpis z KW Nr…….(podać numer księgi wieczystej)
lub
opłata za wpis w KW Nr ……(podać numer księgi wieczystej)

Przykładowa tabela opłat dot. wpisów do ksiąg wieczystych:
(Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28.07.2005 r. Dz. U. 167/05 poz. 1398)

100,- zł
 • ujawnienie budynku
 • założenie Księgi Wieczystej
 • zmiany w dziale I
200,- zł - od prawa do
 • wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • wpis użytkowania wieczystego
 • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
 • zasiedzenie
200,- zł - od hipoteki
 • wpis hipoteki (zwykła,
150,- zł - od hipoteki
 • zmiana treści ogólnych praw rzeczowych
 • wpis praw osobistych i roszczeń
150,- zł - od prawa
 • wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności)
100,- zł
 • wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
100,- zł
 • wykreślenie hipoteki
50,- zł
 • wykreślenie ostrzeżeń
 • wydanie odpisu ksiąg wieczystych

Więcej informacji dotyczących Nowej księgi Wieczystej, w tym formularze do pobrania
Formularze do pobrania dostępnych jest na stronie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wydział V Ksiąg Wieczystych:
Kierownik Sekretariatu

Poniedziałki 11:00 - 17:30
Pozostałe dni robocze 8:00 - 15:00

Czytelnia Ksiąg Wieczystych ( pokój nr 107, telefon (32) 317-41-45)
    
Poniedziałki 11:00 - 17:00
Pozostałe dni robocze 8:00 - 15:00

Raporty migracyjne: