Strona główna

2017-05-19 15:27:01IV Wydział Sąd Pracy

Przewodniczący Wydziału: SSR Katarzyna Bień-Czech
pokój nr 106

Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Kaszyca
pokój nr 309

tel. (32) 317-41-19
fax.: (32) 317-41-46
email: 4pracy@myslowice.sr.gov.pl

Sąd Pracy w Mysłowicach rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy.

Sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy:

 

 • o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
 • o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - art. 476 § 1 kpc (kodeksu postępowania cywilnego).
Sąd Pracy w Mysłowicach jest właściwy miejscowo do rozpoznawania spraw, w których:
 • siedziba lub miejsce zamieszkania pozwanego lub zakład pracy mieści się w Mysłowicach, Imielinie  lub Chełmie Śląskim,
 • lub w tych miejscowościach praca jest, była lub miała być wykonywana (art. 461 § 1 kpc).

Sąd Pracy w Mysłowicach nie jest rzeczowo właściwy w sprawach należących do właściwości Sądu Okręgowego, a więc spraw:
 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe,
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych (art. 17 pkt 1 i 4 kpc)
 
 
Jednakże do właściwości Sądu Pracy w Mysłowicach bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane (art. 461 § 11 kpc).

Zgodnie z art. 187 kpc w zw. z art. 126 kpc, art.
1261 kpc i art. 128 kpc pozew powinien zawierać:
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenie rodzaju pisma (pozew),
 • dokładnie określone żądanie,
 • w sprawach o prawa majątkowe oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna (wartość przedmiotu sporu podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego),
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu,
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała).
 • wymienienie załączników,
 • do pozwu należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pozew wnosi pełnomocnik,
 • poza tym do pozwu należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

 
Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
 
 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych,
 • dokonanie oględzin,
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin,
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich,

 
W dalszych pismach procesowych należy wskazać także sygnaturę akt.

W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony - za okres jednego roku (art. 231 kpc).

Pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 2005, Nr 167, poz.1398 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1 i 2  w/w ustawy, zgodnie z którym:
 
 •  w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową,
 • pracownik i pracodawca uiszczają opłatę podstawową od pism podlegających opłacie wymienionych w ust. 1, także w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.
Wzory pism: