Strona główna

2022-03-15 10:10:03III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału: SSO Piotr Kula
pokój nr 202

Sędziowie:
SSR Izabela Ciepał
SSR Ewa Jarmołowicz-Roczkalska
SSR Elżbieta Ogórek-Kukuła

Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Kaszyca
pokój nr 313
tel. (32) 317-41-19
fax.: (32) 317-41-01
email: 3rodzinny@myslowice.sr.gov.pl
 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Mysłowicach obejmuje swym zasięgiem obszar Mysłowic (śródmieście), Piasek, Słupna, Brzęczkowice, Brzezinka, Janów, Dziećkowice, Kosztowy, Krasowy Kopciowice, Ławki, Wesoła oraz obszar miasta Imielin i gminy Chełm Śląski.
Do właściwości rzeczowej należą następujące kategorie spraw:

 1. w postępowaniu procesowym:
  • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku)
  • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu)
  • zaprzeczenie ojcostwa
  • zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 2. w postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
  • przysposobienie
  • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety
  • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • ustanowienie opieki nad małoletnim
  • ustanowienie kuratora dla małoletniego
  • wydanie dziecka
  • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem (ich zmiana)
  • zezwolenie sądu na dokonanie czynności prawnej imieniem małoletniego dziecka

   dotyczącym dorosłych:

  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa
  • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
  • sprawy dotyczące aktów Stanu Cywilnego
  • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku)
  • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
  • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
 3. w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
  • skarga na czynności komornika
 4. w postępowaniu dotyczącym nieletnich
  • o demoralizację
  • o popełnienie czynów karalnych

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w biurze podawczym Sądu lub Sekretariacie Wydziału (pokój nr 314). Uprasza się aby wszystkie strony umieszczały na pismach swój nr PESEL.