Strona główna

2021-09-24 10:15:45I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:  SSR Beata Długajczyk
pokój nr 308

przyjmuje w każdą środę w godz. 12:00 -13:00

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:  SSR Anna Zawisza-Łatanik

Sędziowie:
SSR Agnieszka Dudek-Kowalska
SSR Andrzej Mika
ASR Karol Wojas

Referendarze:
Anna Krasuska-Pijewska

Kierownik Sekretariatu: Aneta Lewek
pokój nr 103
tel. (32) 317-41-35
email: 1cywilny@myslowice.sr.gov.pl
 

Właściwy w sprawach cywilnych, procesowych i nieprocesowych, z wyłączeniem:

  • spraw gospodarczych, rodzinnych, spraw ze stosunku pracy

W Wydziale prowadzone są także sprawy cywilne podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy w których powód dochodzi:

  • roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,00 zł
  • roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości lub  niezgodności towaru    konsumenckiego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 20.000,00 zł
  • roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu.
     
W postępowaniu uproszczonym jednym pozwem można dochodzić tylko jednego roszczenia.

Ponadto do właściwości Wydziału I Cywilnego należą sprawy o zabezpieczenie roszczeń oraz sprawy egzekucyjne zastrzeżone do kompetencji sądu (o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, o nakazanie wyjawienia majątku, o egzekucję większości świadczeń niepieniężnych, o nakazanie wyjawienia majątku dłużnika, skargi na czynności komornika sądowego, nadzór nad egzekucją z nieruchomości)

Urzędowe formularze pozwów [są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie] muszą być stosowane jedynie w sprawach:
  • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym 
  • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków)
W sprawach tych pozew, odpowiedź na pozew, pozew wzajemny, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i pisma zawierające wnioski dowodowe należy złożyć na urzędowych formularzach.

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).
W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.
Wymogi formalne pozwu - art. 187 § 1 k.p.c., art. 1871 k.p.c. i art. 5052 k.p.c.
Wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego - art. 511 k.p.c.
Niezachowanie warunków formalnych pisma, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, pismo podlega zwrotowi.
 
Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.