Strona główna

2010-11-26 10:01:41Rejestry sądowe

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

W roku 2004 przeprowadzono:
- lustrację Wydziału V Ksiąg Wieczystych z zakresu sprawności wydawania odpisów ksiąg wieczystych i innych dokumentów.
- kontrolę Sekretariatu Wydziału I Cywilnego.
- wizytację Sekcji Wykonawczej w zakresie sprawności postępowania wykonawczego w sprawie osadzenia skazanych do odbycia prawomocnych kar pozbawienia wolności.
- kontrolę wykonania orzeczeń w zakresie grzywien i kosztów sądowych w sprawach karnych w Sekcji Wykonawczej.
- kontrolę Samodzielnej Sekcji Finansowej i Oddziału Administracji w zakresie badania 5% wydatków budżetowych i prawidłowości sprawozdawczości budżetowej.
- lustrację pracy kuratorów zawodowych dla dorosłych.
- kontrolę problemową w Ośrodku Kuratorskim działającym przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach.
- kontrolę wykorzystania z 2003 r. funduszu płac i etatów dla kuratorów zawodowych i wykorzystania ryczałtów z tytułu zwrotu kosztów dla kuratorów zawodowych i społecznych.
- kontrolę Sekretariatu Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich.
- kontrolę Wydziału IV Pracy.

Protokoły z wszystkich wizytacji i lustracji wraz z zarządzeniami pokontrolnymi i ich wykonaniem znajdują się do wglądu w Oddziale Administracji tutejszego Sądu.