Strona główna

2012-07-27 15:05:46Elektroniczna skrzynka podawcza

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Mysłowicach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem: http://www.epuap.gov.pl.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Mysłowicach:
  1. dotyczy wyłącznie składania petycji, skarg, wniosków i innych pism w rozumieniu kpa (Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 )) - poza właściwym postępowaniem sądowym.
  2. NIE dotyczy pism procesowych (w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń). W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Mysłowicach niezbędne jest:
  1. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP http://www.epuap.gov.pl(założenie konta jest bezpłatne, Instrukcja zakładania konta)
  3. wypełnienie udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP http://www.epuap.gov.pl formularza "Złożenie petycji/skargi/wniosku w rozumieniu kpa do Sądu Rejonowego w Mysłowicach" (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").
Przed wysłaniem wszystkie dokumenty należy opatrzyć ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766) akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Mysłowicach formatami elektronicznymi są:
  • .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat,
  • .xls, .csv,
  • .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .svg,
  • .zip, .tar, .gz (.gzip) oraz .rar.